Dari

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Dari

مقدمه

خدمات اظطراری دولتی ( States Emergency Services ) یک سازمان دوطلبانه است که در حالت اظطراری سیلاب یا طوفان با شما  کمک مکینند. شما برای این خدمات نیاز به پرداخت پول ندارید.

اگر شما از تیلیفون خود به شماره 500 132 زنگ بزنید، دوطلبان از SES به منزل شما می ایند اگر منزل شما در سیلاب غرق شده یا توسط طوفان خراب شده باشد. شما برای یک ترجمان هم  تقاضا کرده میتوانید. دوطلبان SES همیشه یونیفورم نارنجی رنگ میپوشند انها در متقابل شدن با حالت های اظطراری سیلاب و طوفان مجرب استند.

برای معلومات بیشتر در مورد اینکه چگونه خانواده و خانه خود را برای سیلاب ها و طوفان ها اماده سازید. لطفا هدایت ذیل را بیبیند.

اگر شما این معلومات را نفهمید اند ، از یک عضو فامیل، دوست و یا همسایه برای کمک تقاضا کنید

پیام های عمومی

حالت اظطراری در هر وقت  و هر جای واقع شده میتوانند 

توسط امادگی برای حالت اظطراری میتوانند که اثرات اظطراری را کاهش دهید و بعد از ان سریعتر بهبود پیدا کنید.

ما میخواهم که تمام باشنده ها ویکتوریا اماده باشد و بفهمد که چه کار کنند اگر مناطق نزدیک ایشان به سیلاب و طوفان متاثر گرده

اگر شما برای معلومات اظطراری به ترجمان نیاز دارید به اداره خدماتی ترجمان ها به شماره 450 131 (رایگان) زنگ بزنید و از ان بخواهید که به شماره VicEmergency، ( 226 226 1800) زنگ بزنید

اگر شما کس را میشناسی که به انگلیسی صحبت کرده نمیتوانند، ایم شماره  را برایش بدهید

بعد از حالت اظطراری متوجه باشید زیرا خطر هنوز هم وجود داشته میتوانند

شاید برگشت به منزل و محل کار تان امن نباشد

مطلع باشیدهشدار های طوفان و سیلاب ها توسط VicEmergency hotline و یا ویب سایت VicEmergency  - https://emergency.vic.gov.au/respond/ زیر نظر داشته باشید

مخصوص طوفان

طوفان ها هر وقت و هر جای واقع شده میتوانند.

همراه خود باد های قوی،  بارانهای شدید، رعد وبرق و ژاله های شدید اورده میتوانند 

این سبب خسارات بزرگ و زندگی شما در خطر انداخته میتوانند

اگر شما برای معلومات اظطراری به ترجمان نیاز دارید به اداره خدماتی ترجمان ها به شماره 450 131( رایگانزنگ بزنید و از ان بخواهید که به شماره VicEmergency، ( 226 226 1800) زنگ بزنید.

اگر نیاز باشد که خانه را تخلیه کنید که چه کار کنید و چه چیز با بخود بگیرد برنامه داشته باشید.

چطور میتوانند که منزل و محل کار خود را اماده سازید / و در زمان طوفان چه کنید به ویب سابت VICSES -  www.ses.vic.gov.au مراجعه نمایید

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities