Dari

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Dari

Dari | دری

خدمات عاجل ایالتی (SES) یک سازمان داوطلبانه است که در شرایط عاجل سیل یا طوفان به شما کمک کرده می تواند. شما مجبور نیستید برای این خدمات هزینه ای بپردازید.

در صورت که خانه شما در اثر طوفان دچار سیل یا آسیب شده باشد، اگر از طریق تلیفون خود با شماره 132 500 تماس بگیرید، داوطلبان SES به خانه شما خواهند آمد. همچنان شما می توانید یک ترجمان درخواست کنید. داوطلبان SES همیشه یک لباس نارنجی می پوشند. آنها در واکنش به شرایط اضطراری سیل و طوفان با تجربه هستند.

لطفاً برای معلومات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانید خانواده و خانه خود را برای سیل و طوفان آماده کنید، زیر را بیبینید .

اگر این معلومات را نمی فهمید، از یکی از اعضای خانواده، دوست یا همسایه خویش کمک بخواهید.

پیام های عمومی

شرایط عاجل در هر مکان و در هر زمان رخ داده می تواند.

با آماده شدن برای شرایط اضطراری، میتوانید تأثیر اضطراری را کاهش دهید و پس از آن سریعتر بهبود پیدا کنید.

ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه ساکنان ویکتوریا آماده هستند و میدانند در صورت که مناطق نزدیک آنها تحت تأثیر طوفان یا سیل قرار بگیرد، چه کار را انجام دهند.

اگر به یک ترجمان برای کمک در مورد معلومات اضطراری ضرورت استید، با خدمات ترجمه به شماره 131 450 (تماس رایگان) تماس بگیرید و از آنها

بخواهید با VicEmergency Hotline  ( 2261800 226  ) تماس بگیرند.

اگر کسی را می شناسید که نمی تواند انگلیسی صحبت کند، این شماره را برای او ارسال کنید.

پس از شرایط اضطراری مراقب باشید، زیرا ممکن خطرات وجود داشته باشد.

ممکن است برگشت به خانه یا محل کار برای شما امن نباشد.

مطلع باشید - هشدارهای طوفان و سیل را از طریق خط تلیفونVicEmergency Hotline  (1800 226 226) و یا از ویب سایت VicEmergency website - https://emergency.vic.gov.au/respond/ تحت نظارت داشته باشید

مخصوص طوفان

طوفان می تواند در هر مکان و در هر زمان رخ دهد.

آنها می توانند بادهای شدید، سیل ناگهانی، ژاله های بزرگ و رعد و برق را به همراه داشته باشند.

آنها می توانند صدمات عمده ای ایجاد کنند و زندگی شما را به خطر بیندازند.

اگر به یک ترجمان برای کمک در مورد معلومات اضطراری ضرورت استید، با خدمات ترجمه به شماره 131 450 (تماس رایگان) تماس بگیرید و از آنها بخواهید باVicEmergency Hotline  (1800 226 226) تماس بگیرند.

برای کارهای که انجام خواهید داد برنامه ریزی کنید و در صورت نیاز به تخلیه با خود ببرید.

در ویب سایت VICSES - www.ses.vic.gov.au بیابید که چگونه خانه و/یا محل کار خود را آماده کنید و در