Dinka

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Dinka

Luëëlde:

Luɔi Kɔ̈ɔ̈c Nhiäl ka Wɛ̈ɛ̈rwëi (SES) yen a kutnhom kɔc wën ci rot juäär ke cïn ariöp aleu bïk ya kony bɛ̈n bei aboor ku kääk wɛ̈ɛ̈r wëi. Yïn acï bï näŋ ke cuät pïny luön kënë yic.

Na ye kë yuöp yïn nimira 132500 kenë tëlpundu yic. Kɔc wën ci rot juaar ke cïn ariöp SES abi bɛ̈n pändu tɛ cï yen boor aye cï riääk aboor yoom. Yïn aleu ba thiëc raan athök. Akutnhom kɔc ci rot juäär ke cïn ariöp SES bäkbäk ɣa ciëëŋ alɛ̈th ke mïyën. Këk alëŋ ŋiëëc dittet apɛ̈i tɛ wën bi kek kony aboor ku Käk wɛ̈ɛ̈rwei.  

Mɛ̈nhië tïŋ piny tɛ̈ne ba wë juëëc ŋic yë kada lëu bï yïn rot guiir ke kääcku ku päändu alɔ̈ŋ aboor ku aboor yööm. 

Na ci wëu ke ye deet yic, thiëc raan töŋ pandu, math aye raan akeunhom ee kuɔ̈ny.

Wël lëk tɛne raan eben

Këwɛ̈ɛ̈rwei aci leu bi rot looi kuät tɛriec eben, kuat kaam ci bɛn.

Ba rot guiir alɔŋ käwɛ̈ɛ̈rwei, yïc ɛleu ba rɛ̈ɛ̈cde tekic kewɛ̈ɛ̈rwëi, ku abï lääc ŋuɛ̈ɛ̈n kam ciën läthɛ̈ɛ̈r.

Ɣok wicku bï kuät raan eben Victorianɛ rëël ke ci rot guiir apɛi ku aŋickë ye ŋo leu bïk looi tɛ̈ ci ɣɔ̈n wën thiɔ̈ɔ̈k ke kek aci riääk yiök wɛ̈t aboor ku thiɔ̈ɔ̈r dittet.

Na wïc raan athok bï kuɔ̈ny wɛ̈t lëk kawɛ̈ɛ̈rwei, yuöp akutnhom Luɔ̈i Wɛɛrwël yic ku wɛ̈ɛ̈rthook tɛn 131450 (ci yic ariöp) ku thiëc këk bïk yuup tɛn VicEmergency Hotline (1800 226 226)

Na ŋic raandɛt wën cie jam thuöŋ English, yiëk kek nimira këne.

Muuk yii; nhom kaam cien kewɛ̈ɛ̈rwei, rin bï riäk ŋuɔt rɛ̈ɛ̈r thin.

Yen aleu bï piäl tɛn yin ba dhuk paandu aye tɛdun luɔ̈i.

Ye reel ŋic ke looi rot- ye thiɔ̈ɔ̈r muknhom kua aboor tɛn lëk tsn akutnhom VicEmergency hotline (1800 226 226) aye ɣönden wël (website)- https://emergency.vic.gov.au/respond/

Kääk thiɔ̈ɔ̈r tek thok

Yoom/ thiɔ̈ɔ̈r aleu bi rot looi kuat kaam ci tak

Këëk aleu bïk yoomdittet bɛ̈i,  aboor kɛɛt apɛi,tuɛ̈ny gɛ̈iditnyïn kua abiɛ̈ryic.

Këk aleu bïk riɛ̈ŋdittet cɔl alooi rot ku cɔ̈l piërdu abi tɔu riääk yic

Na ye ke wïc yïn raan wɛ̈ɛ̈r thook bï kuony lëk kewɛ̈ɛ̈rwei, yuöp loiloi Wɛ̈ɛ̈r wëi yic ku Wɛ̈ɛ̈r thook  tɛn 131 450 (yuöppɛth) ku thiëc kek bïk yuup tɛn VicEmergency Hotline (1800 226 226)

Ye guïk yeŋo lëu ba loi ku ke ba nyiai ke yïn, na wïc yïn ba riiŋwei.

Wïc thöök ye kada bi yïn pandu guir ku/aye tɛdun luɔ̈i ku yeŋo leu ba looi kaam aboor/yöömdit tɛn ɣönwel VICSES website- www.ses.vic.gov.au

Flood Audio
Flood audio coming soon

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities