Dinka

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Dinka

Dinka | Thuɔŋjäŋ

State Emergency Service (SES) ee akutnhom ë gɛmë rot në luɔi ic abɛc wɛ̈n lëu bï yïn kony thïn tën abor tedä ke deŋ-giɛr cë tuöl. Yïn acië ba naŋ wëu wën täupiny tënë luɔi kënë.

Yïn naa yuöpë 132 500 në tëlëpundu ic, ke kɔc ë luɔi abɛc ke SES aabï bɛ̈n pandu të cien boor wälë (tedä ke) cë rac në dëŋ ke giir. Yïn lëu ba thiëc ëyɛ në agamlöŋ/athook. Kɔc ë röt gam në luɔi ic abɛc/apiath aaye cieŋ alanh mayen aluöt. Keek aŋic tënë kuɔny aboor ku deŋ giɛr ë tuöl/ rot tɛɛm.

Yïn tïŋ ciëën tënë thon/wël juëc alɔŋ ë të lëu bï yïn anïndu/paandu ku pandu guiɛr thïn tënë abor ku dëŋ ke giir ebɛ̈n.

Yïn naa cïï ë thön/wël kënë deet ic, ke yï thiëc raan ë kuat/anïïn, määthdu tedä ke raan akëunhom tënë kuɔny.

Wël mat-nhïïm

Käŋë tuöl aalëu bïk röt looi në kuatë tëriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ic, tënë gɛrë kaam/thä/dhamɛn.

Në guiɛ̈r bïn rot guiir tënë kä bë tuöl, kë yïn alëu ba kedäŋ bï rot looi de kë tul dhuökpiny, ku lɔc ŋuën apɛi në thökde.

Ɣok awïc buk ŋic lɔn kɔc ë Victoria ëbɛ̈n acë röt guir ku ŋickï kë bïkkï looi të ɣän thiäk kenë keek bor në dëŋ ke giir tedä ke abor.

Yïn naa wïc agamlöŋ/athook bï yï kony në thon/wël në tuöl, ke yuöpë Translating ku Interpreting Service në 131 450 (yuöpë abɛc/apath) ku thiëc keek bïk yuöp tënë tëlëpunë kuɔny VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Yïn naa ŋic raandɛ̈t wɛ̈n cie jam Dïŋgïlïth, ke gämë keek namba kënë.

Tïŋ rot të cïï kë cë tuöl thök, cëman lëu bïï kärɛc ŋoot.

Yen acii lëu bïï piath tënë yïn ba guɔ dhuk pandu tedä ke tën luɔi.

Rëër kaŋic - daai deŋ-giɛr ku abor cë luel në kuerë kuɔny VicEmergency hotline (1800 226 226) tedä ke alɔŋde

VicEmergency wɛ̈pthait - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Deŋ-giir Arot

Dëŋ ke giir aalëu bïk röt looi në kuatë tëriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ic ku në gɛrë kaam/thä/dhamɛn.

Keek aalëu bïk yom ril apɛi bɛ̈ɛ̈i, abor cë piny maat ebɛ̈n, deŋ kɔɔi ku biirdeŋ.

Keek aalëu bïk riäŋdït looi ku tɛ̈ukï pïrdu në riääk ic.

Yïn naa wïc agamlöŋ/athook bï yï kony në thon/wël në tuöl, ke yuöpë Translating ku Interpreting Service në 131 450 (yuöpë abɛc/apath) ku thiëc keek bïk yuöp tënë tëlëpunë kuɔny VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Yïn guir këdäŋ baloi ku leer kenë yïn, yïn naa wïc ba nap/jɔt.

Yök të cït të bïn pandu guiɛr thïn ku/tedä ke tënë/lɔŋë luɔi, ku kën baloi në kaamë deŋ-giir në wɛ̈pthait de VICSES ic – www.ses.vic.gov.au

Flood Audio
Flood audio coming soon