Filipino

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Filipino

Paunang Salita:

Ang State Emergency Service (SES) (Serbisyong Pang-emerhensya ng Estado) ay isang boluntaryong samahan na makakatulong sa iyo sa isang kagipitan sa baha o bagyo. Hindi mo kailangang bayaran ang serbisyong ito.

Kapag tumawag ka sa 132 500 mula sa iyong telepono, mga boluntaryo mula sa SES ay darating sa iyong tahanan kapag ito ay nasira ng baha o mga bagyo. Maari ka ring humiling ng isang tagasalin. Ang mga boluntaryo ng SES ay palaging nakasuot ng isang kulay kahel (orange) na uniporme. May karanasan sila sa pagresponde sa mga kagipitan sa pagbaha at bagyo.

Mangyaring tingnan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon kung paano mo maihahanda ang iyong pamilya at ang iyong tahanan para sa mga pagbaha at bagyo.

Kung hindi mo naiintindihan ang impormasyon na ito, magtanong sa isang kapamilya, kaibigan o kapitbahay para sa tulong.

Mga pangkalahatang mensahe

Ang mga kagipitan ay maaaring mangyari kahit saan, sa anumang oras.

Sa pamamagitan ng paghahanda para sa mga kagipitan, maaari mong mabawasan ang epekto ng kagipitan, at pagkatapos ay mas mabilis na makabalik sa dati.

Nais naming matiyak na lahat ng mga taga-Victoria ay nakahanda at alam kung ano ang gagawin sakaling ang mga lugar na malapit sa kanila ay maaapektuhan ng mga bagyo o baha.

Kung nangangailangan ka ng isang tagasalin upang tumulong sa impormasyon ng kagipitan, tawagan ang Translating and Interpreting Service sa 131 450 (libreng tawag) at hilingin sa kanila na mag-telepono sa VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Kung may kakilala ka na hindi marunong magsalita ng Ingles, ibigay sa kanila ang numbering ito.

Mag-ingat pagkatapos ng isang kagipitan, dahil maaaring mayroon pa ring mga panganib.

Maaaring hindi ligtas para sa iyo na bumalik sa iyong tahanan o lugar ng trabaho.

Manatiling may kaalaman – subaybayan ang mga babala ng bagyo at baha sa pamamagitan ng VicEmergency hotline (1800 226 226) o sa VicEmergency website - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Tungkol sa Bagyo

Ang mga bagyo ay maaring magyari kahit saan at sa anumang oras.

Maaari silang magdala ng mga malalakas na hangin, mga pagbaha, malalaking mga ulan ng yelo (hailstone) at kidlat.

Maaari silang maging sanhi ng malaking pinsala at ilagay sa peligro ang iyong buhay.

Kung nangangailangan ka ng isang tagasalin upang tumulong sa impormasyon ng kagipitan, tawagan ang Translating and Interpreting Service sa 131 450 (libreng tawag) at hilingin sa kanila na mag-telepono sa VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Magplano kung ano ang iyong gagawin at dadalhin, kung kailangan mong lumikas.

Alamin kung paano ihanda ang iyong tahanan at/o lugar ng trabaho, at kung ano ang gagawin sa panahon ng bagyo sa website ng VICSES – www.ses.vic.gov.au

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities