Nuer

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Nuer

Nuer | Thok Nath

Kɛn Ciɛŋ Rikni tin Ruɔpruɔp(SES) te kɛ muktäp mi luäk naath baaŋ kɛ ɣöö derɛ ji̱ luäk rɛy nyɔach kiɛ riɛk thuɔl jiɔam mi̱n la tuɔk ɛ ruprup. Ji̱n thiɛlɛ yiöw ti̱ bi̱ tho̱p kɛ kui la̱t ɛmɛ.

Ji̱n mi̱ ci 132 500 yɔ̱t kɛ tɛlɛpoondu, bi la̱a̱t SES ti̱ lua̱kɛ naath baaŋ je̱k kä bikɛ wä kä ji dhɔɔru mi̱ cɛ te kɛ nyɔc kiɛ ca däk thuɔl jiɔam. Ji̱n bä deri thiec kɛ ram mi loc thok. La̱a̱t SES ti̱n lua̱kɛ naath baaŋ ni ciaŋ la la̱thkɛ bi̱i̱ mi̱ yian. Kɛn tekɛ kɛ ŋäc mi di̱i̱t kɛ luäk nyɔac kɛnɛ riɛk thuɔl jiɔam min la tuɔk ɛ ruprup.

Mi̱ lotdɛ rɔ guic lääri ti ŋuan ti te piny ti kɛ ɣöö deri rɔ riali̱kä yɛnɛ ji̱ gɔaalu kɛ dho̱ru kɛ kui nyɔach kɛnɛ thuɔl jiɔam.

Ji̱n mi̱ /keni läär ɛmɛ liŋ, thiec raan kä ji cieŋndu, ma̱a̱thdu kiɛ gua̱n thie̱e̱kä kɛ kui̱ luäkä.

Ruaacni diaal

Rik tin ruɔpruɔp dekɛ tuɔk gua̱thni diaal, kiɛ gua̱th, kiɛ thaak.

Kɛ riali̱kä kɛ kui rikä mi̱ ruprup, ji̱n deri riɛk mi ruprup jakä kuiy, kɛnɛ locdɛ gɔɔyä kɛ pɛ̈ɛ̈th kɛ kɔrɛ.

Kɔn göör nɛyɛ i̱ bi̱ Ji Bik-tö-ria diaal rɔ riali̱kä kɛnɛ ɣöö bikɛ te ŋäc kɛ mɔ bi rɔ la̱t ɔ guäth tin thia̱a̱k kɛ kɛ tin ca da̱k ɛ thuɔl kiɛ nyööch.

Ji̱n mi̱ go̱o̱ri luɔc thuɔk kɛ luäk lääri kɛ riɛk mi̱ ruprup, cɔl lät loc gɔ̱rä kɛnɛ luɔc thuɔk kɛ 131 450 (yɔat baaŋ) kä thie̱ckɛ kɛ tɛlɛpoon BikRiɛkmiruprup Ɣɔ̱tlaany (VicEmergency Hotline) (1800 226 226).

Ji̱n mi̱ te kɛ ram mi̱ ŋäc ji̱ mi /ci ruac kɛ thok liŋlith, kämnikɛ nämbär ɛmɛ.

Tit rɔdu kɛ kɔr rikä mi̱ ruprup, kɛ ɣöö dɔŋ de riɛk ŋot kɛ mi̱ te thi̱n.

Dɔ̱ŋ /cɛ de gɔaa kɛ ji kɛ locdu dhɔ̱ɔ̱ru kiɛ gua̱th la̱t.

Tëni jinä - guic Thuɔl jiɔm kɛnɛ nyuuthni rikä nyɔach kɛ BikRiɛkmiruprup Ɣɔ̱tlaany. (VicEmergency hotline) (1800 226 226) kiɛ kɛ VicEmergency website - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Thul jiɔam in jɔc

Thuɔl jiɔam derɛ tuɔk gua̱th diaal kɛnɛ ɣöö pekdɛ thaak mi̱ de tuɔk kɛ jɛ.

De kɛn thul jiɔm mi̱ di̱i̱t no̱o̱ŋ, cään nyɔach, nhiaal guiyni kɛnɛ yiel nhial.

De kɛn riɛk da̱kä mi̱ di̱i̱t no̱o̱ŋ kɛnɛ de tekdu te rɛy rikä.

Ji̱n mi̱ go̱o̱ri luɔc thuɔk kɛ luäk lääri kɛ riɛk mi̱ ruprup, cɔl lät loc gɔ̱rä kɛnɛ luɔc thuɔk kɛ 131 450 (yɔat baaŋ) kä thie̱ckɛ kɛ tɛlɛpoon BikRiɛkmiruprup Ɣɔ̱tlaany (VicEmergency Hotline) (1800 226 226).

Ca̱ri kɛ mi̱n bi la̱t kɛnɛ min bi naŋ kɛ ji̱ kɛɛl, mi̱ gööri jiɛɛn.

Go̱rɛ i̱ bi rɔ riali̱kä dhɔ̱ɔ̱ru kɛnɛ gua̱th lätni, kkɛnɛ ɣöö ɛ ŋu mi̱ bi̱ lät kɛ gua̱th mi̱n ci thul jiɔam puɔt tuɔk wer kä VICSES website – www.ses.vic.gov.au

Flood Audio
Flood audio coming soon