Persian

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Persian

مقدمه:

“State Emergency Service” (SES)  خدمات اورژانس ایالتی سازمانی داوطلبانه است که می تواند در مواقع اضطراری سیل یا طوفان به شما کمک کند. نیازی به پرداخت هزینه برای این خدمات نیست.

در صورت بروز سیل یا تخریب به دلیل طوفان، اگر از طریق تلفن خود با شماره تلفن ۱۳۲۵۰۰ تماس بگیرید، ، داوطلبان SES به خانه شما خواهند آمد. شما همچنین می توانید درخواست مترجم کنید. داوطلبان SES همیشه یونیفورم نارنجی به تن دارند. آنها در پاسخگویی به شرایط اضطراری سیل و طوفان، با تجربه هستند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی آماده سازی خانه و خانواده خود در برابر سیل و طوفان، مطلب زیر را مطالعه کنید.

اگر این اطلاعات را نمی فهمید، از یکی از اعضای خانواده، دوست یا همسایه خود کمک بخواهید.

پیام های عمومی

شرایط  اضطراری می توانند در هر مکان و هر زمان رخ دهند.

با آماده شدن برای شرایط اضطراری، می توانید تأثیر شرایط اضطراری را کاهش دهید و پس از آن سریع تر بهبود یابید.

ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه ساکنان ایالت ویکتوریا آماده هستند و از این نکته آگاه هستند که در صورتی که مناطق مجاور محل زندگی آنها تحت تأثیر طوفان یا سیل قرار گرفت، باید چه کاری انجام دهند.

اگر برای کمک در زمینه اطلاعات اضطراری به مترجم نیاز دارید، با با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی به شماره ۱۳۱۴۵۰ (تماس تلفنی رایگان) تماس بگیرید و از آنها بخواهید با VicEmergency Hotline (به شماره ۱۸۰۰۲۲۶۲۲۶) تماس بگیرند.

اگر کسی را می شناسید که نمی تواند انگلیسی صحبت کند، این شماره را در اختیار او قرار دهید.

پس از یک وضعیت اضطراری مراقب باشید، زیرا خطرات ممکن است هنوز وجود داشته باشند.

ممکن است  بازگشت به خانه یا محل کار برای شما ایمن نباشد.

آگاه باشید - هشدارهای مربوط به طوفان و سیل را از طریق خط تلفن ویژه VicEmergency  (به شماره ۱۸۰۰۲۲۶۲۲۶) یا از طریق وب سایت VicEmergence  به نشانی https://emergency.vic.gov.au/respond/  دنبال کنید.

ویژه طوفان

طوفان می تواند در هر مکان و هر زمان رخ دهد.

طوفان می تواند وزش باد شدید، جاری شدن سیل، تگرگ درشت و رعد و برق را به همراه داشته باشد.

طوفان ها می توانند صدمات جدی وارد کنند و زندگی شما را به خطر بیندازند.

اگر برای کمک در زمینه اطلاعات اضطراری به مترجم نیاز دارید، با با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی به شماره ۱۳۱۴۵۰ (تماس تلفنی رایگان) تماس بگیرید و از آنها بخواهید با VicEmergency Hotline (به شماره ۱۸۰۰۲۲۶۲۲۶) تماس بگیرند.

در صورت نیاز به تخلیه محل، برای کاری که انجام خواهید داد و چیزهایی که با خود بر می دارید، برنامه ریزی کنید.

برای کسب اطلاعات درباره نحوه آماده کردن خانه و/ یا محل کار خود و کارهایی که باید در هنگام طوفان انجام دهید به وب سایت VICSES به نشانی  www.ses.vic.gov.au  مراجعه کنید.

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities