Punjabi

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Punjabi

ਭੂਮਿਕਾ:

State Emergency Service (ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸੇਵਾ) (SES) ਇਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ 132 500 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ SES ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ SES ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਆਮ ਸੁਨੇਹੇ

ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 (ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VicEmergency Hotline (1800 226 226) ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ VicEmergency Hotline ਰਾਹੀਂ 1800 226 226 ਜਾਂ VicEmergency ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ - https://emergency.vic.gov.au/respond/

ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਈ ਖਾਸ

ਤੂਫਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਵੱਡੇ ਔਲੇ (ਗੜੇ) ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 (ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਾਲ) ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VicEmergency Hotline (1800 226 226) ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਗੇ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ VICSES ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ses.vic.gov.au ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities