Tongan

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Tongan

Tongan | lea faka-Tonga

Ko e State Emergency Service (SES) ko ha kautaha volenitia ia ʻe lava ke tokoni atu ʻi ha hoko fakatuʻupakē ha tāfea pe matangi mālohi. ʻOku taʻetotongi pē ʻa e sēvesi ko ení.

Kapau te ke tā ki he 132 500 mei hoʻo telefoní, ʻe ʻalu atu leva ʻa e kau volenitia mei he SES ki ho ʻapí kapau naʻe tāfea pe maumauʻi ʻe he matangí mālohí. ʻE toe lava foki ke ke kole ki ha fakatonulea. Ko e kau volenitia SES ʻoku nau tui maʻupē ha teunga lanumoli. ʻOku nau taukei ʻi he tokoni ki he ngaahi ngāue fakavavevave fekauʻaki mo e tāfeá pe matangi mālohí.

Kātaki ʻo sio ki lalo ki ha fakamatala lahiange ki he founga te ke lava ai ʻo mateuteu mo ho fāmilí pea mo ho ʻapí ki he tāfeá mo e matangi mālohí.

Kapau ʻoku ʻikai te ke mahinoʻi ʻa e fakamatala ko ení, kole ki ha mēmipa ʻi he fāmilí, kaungāmeʻa pe kaungāʻapí ki ha tokoni.

Ngaahi fakamatala fakalukufuá

Ko e fakatamaki fakatuʻupakeé ʻoku lava ke hoko ia ʻi ha feituʻu pē, pea ʻi ha faʻahinga taimi pē.

ʻI hoʻo mateuteu ki ha fakatamaki fakatuʻupakē, ʻe lava ke ke fakasiʻisiʻi ai ʻa e lahi ʻo e ngaahi uesiá, pea ʻe vave ange ai ʻa e fakaakeaké ʻamui.

ʻOku mau loto ke fakapapauʻi ko e tokotaha Vikatōlia kotoa pē ʻoku nau mateuteu mo ʻiloʻi ʻa e meʻa ke faí ʻi he hoko ha meʻa he ngaahi ʻēlia ofi maí ʻi hano uesia ʻe he matangí mālohi pe tāfeá.

Kapau te ke fiemaʻu ha fakatonulea ke tokoni ki ha ngaahi fakamatala fakavavevavé, tā ki he Translation and Interpreting Service (TIS National) ʻi he 131 450 (taʻetotongi) pea kole ke ke lea ki he laine taʻemamotu ʻa e VicEmergency (1800 226 226).

Kapau ʻokú ke ʻiloʻi ha taha ʻoku ʻikai lava ʻo lea faka-Pilitānia, ʻoange ki ai ʻa e fika ko ení.

Tokanga he hili ʻa e fakatamakí, he ʻe kei malava pē ke kei ‘i ai ha ngaahi fakatuʻutāmaki ʻoku kei toe.

Mahalo pē ʻoku teʻeki ke malu feʻunga kiate koe ke ke foki ki ho ʻapí pe ngāueʻangá.

ʻIloʻi ʻa e meʻa ʻoku hokó - muimuiʻi ʻa e fakatokanga matangí mo e tāfeá fakafou ʻi he laine taʻemamotu ʻa e VicEmergency (1800 226 226) pe ko e uepisaiti ʻa e VicEmergency - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Tautefito ki he Matangí

Ko e matangí ʻe lava ke hoko ia ʻi ha feituʻu pē pea ʻi ha faʻahinga taimi pē.

ʻE lava ke ne ʻomai ʻa e matangi mālohi, tāfea fakatuʻupakē, ʻuha ʻaisi mo e fatulisi.

ʻE lava ke ne fai ha ngaahi maumau lahi pea ʻe fakatuʻutāmaki ia ki hoʻo moʻuí.

Kapau te ke fiemaʻu ha fakatonulea ke tokoni ki ha ngaahi fakamatala fakavavevave, tā ki he Translation and Interpreting Service (TIS National) ʻi he 131 450 (taʻetotongi) pea kole ke ke lea ki he laine taʻemamotu ʻa e VicEmergency (1800 226 226).

Palani ki he meʻa te ke faí mo e meʻa ke ke ʻalu mo iá, kapau ʻe fiemaʻu ke mou hola.

Maʻu ʻa e founga ke mateuteu ai ho ʻapí mo/pe ngāueʻangá, mo e meʻa ke fai lolotonga ha matangi mālohi ʻi he uepisaiti ʻa e VICSES - www.ses.vic.gov.au